O nama

Samostalni sindikat radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona ( skraćeni naziv je : SSOOiO TK) osnovan je na osnivačkoj Skupštini koja je održana 2.novembra 1996. godine u Tuzli. Za prvog predsjednika Kantonalnog odbora SSOOiO TK, izabrana je Stević Murveta iz Tuzle. Poslijeratno sindikalno organizovanje i osnivanje SSOOiO TK imalo je za cilj isticanje zahtjeva poslovodnim organima, pravo zakonodavnih inicijativa, posredovanje i pregovaranje, pravo na štrajk, zaštitu prava i pravnih interesa radnika zaposlenih u ustanovama osnovnog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Sjedište SSOOiO TK bilo je na adresi: ulica Ivana Ribara br.17. u Tuzli odnosno u prostorijama Javne ustanove Osnovna škola “Novi Grad” Tuzla. Rješenjm Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, broj: 06-05-2049/99 od 25.05.1999. godine, SSOOiO TK je stekao svojstvo pravnog lica. Prema Statutu SSOOiO TK ima organe: Skupštinu, Kantonalni odbor, Statutarnu komisiju i Kontolrni (Nadzorni) odbor. Sekretarijat Kantonalnog odbora kao operativni i izvršni organ Kantonalnog odbora SSOOiO TK ukinut je donošenjem novog Statuta SSOOiO TK 2008. godine.

Nakon osnivanja i početka rada, za drugog predsjednika SSOOiO TK izabran je Suljić Midhat iz Tuzle, koji je ovu funkciju obnašao u dva uzastopna mandata, jer je za predsjednika SSOOiO TK za mandatni period 2001-2005. godina, izabran po drugi put na Skupštini SS OOiO TK koja je održana u maju 2001. godine.

U tom vremenskom periodu stupio je na snagu novi Zakona o radu F BiH (koji je donesen u novembru 1999. godine a stupio na snagu u februaru 2000. godine), koji je po prvi put ustanovio institut kolektivnog pregovaranja socijalnih partnera i zaključivanje kolektivnih ugovora za grane ili područja djelatnosti između sindikata i poslodavaca. Prvi kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona zaključen je 2001. godine i isti je objavljen u Sužbenim novinama TK, br. 7/2001. Istovremeno sa potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora potpisan je i Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja kojim su pojedina poglavlja među kojima je i poglavlje “Plaće,naknade i nagrade” izuzeta od primjene a kao privremeno i prijelazno rješenje ova pitanja je uređivalo Ministarstvo obrazovanja Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima. Do 2005. godine zaključena su još dva Aneksa Kolektivnog ugovora koji su takođe objavljeni u Službenom glasilu kantona.

Na Skupštini SSOOiO TK koja je održana 28.05.2005. godine za novog odnosno trećeg predsjednika SS OOiO TK izabran je Mirzet Pozderović iz Banovića, koji je funkciju predsjednika SSOOiO TK, nakon provednih izbora u 2009-oj i 2013-oj godini, obavljao u tri uzastopna mandata. U vremenskom periodu od 2005-2017 godine, SSOOiO TK je promijenio sjedište koje se nalazilo u ulici Bosne Srebrene br. 127. u prostorijama INZIO-a u Tuzli a zatim u ulici Tržni centar Sjenjak office 220. u Tuzli. Takođe, u navedenom vremenskom periodu SS OOiO TK se izborio za jednakost plaća svih budžetskih korisnika, donesen novi

Statut SS OOiO TK, izvršena kupovina kancelarijskog prostora u Tržnom centru Sjenjak u Tuzli, započeto sa obilježavanjem 5. Oktobra svjetskog dana nastavnika, izrađene i distribuirane sindikalne članske knjižice, izdavan prosvjetni Bilten, započeta organizacija manifestacije kolektivnog ispraćaja penzionera, organizovane sindikalne edukacije. Zbog ekonomske krize od 2008. godine reducirana su neka prava radnika koja su branjena i štrajkom među kojima je najznačajniji štrajk iz marta 2012. godine. Poseban aspekt tokom navedenog perioda predstavljaju izmjene Pedagoških standarda koji su neopravdano i nezakonito nametnuti 2005. godine i potpisivanje nekoliko Aneksa Kolektivnog ugovora kojima je usklađivana plaća, naknade i nagrade radnika.

Donošenjem novog Zakona o radu Federacije BiH, ukazala se potreba za donošenjem novog Kolektivnog ugovora. Prije pregovora, SSOOiO TK je prošao postupak u kojem je od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Rješenjem broj: UPI-09/1-05-024203/15 od 10.09.2015. godine, utvrđena reprezentativnost SSOOiO TK. Utvrđivanjem reprezentativnosti započeti su i vođeni pregovori sa pregovaračkim timom Vlade TK ,što je rezultiralo potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, 07.februara 2017. godine.

Nakon provedenih izbora u prvoj polovini 2017. godine, prvo na nivou podružnica, zatim na općinskom nivou, Skupština SS OOiO TK je u avgustu 2017. godine za novog odnosno četvrtog predsjednika SSOOiO TK u mandatnom periodu 2017-2021. godina izabrala Kulović Sumedina iz Tuzle te donijela novi Statut SS OOiO TK prema kojem je sjedište SSOOiO TK u ulici Pozorišna broj 2. u Tuzli.

U 2018 godini SSOOiO TK je nastavio djelovanje u skladu sa programskim ciljevima potpisujući Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora na period od dvije godine do 7.2.2020. godine, zatim Sporazum o utvrđivanju najniže plaće u osnovnoj školi kao i Sporazum o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća zaposlenim u ustanovama osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Posebno je važno napomenuti da je kroz djelovanje SSOOiO TK, Vlada TK donijela Uredbu o ocjenjivanju vannastavnog osoblja u ustanovama osnovnog obrazovanja TK. Pored navedenog SSOOiO TK je nastavio djelovanje i kroz realizaciju svih aktivnosti koje su označene tradicionalnim među kojima treba istaknuti nastavak sindikalnih edukacija, obilježavanje 5. oktobra, kolektivni ispraćaj penzionera i djelovanje u sastavu SSOOiO F BiH