Samostalni sindikat radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona ( skraćeni naziv je : SSOOiO TK) osnovan je na osnivačkoj Skupštini koja je održana 2.novembra 1996. godine u Tuzli. Za prvog predsjednika Kantonalnog odbora SSOOiO TK, izabrana je Stević Murveta iz Tuzle. Poslijeratno sindikalno organizovanje i osnivanje SSOOiO TK imalo je za cilj isticanje zahtjeva poslovodnim organima, pravo zakonodavnih inicijativa, posredovanje i pregovaranje, pravo na štrajk, zaštitu prava i pravnih interesa radnika zaposlenih u ustanovama osnovnog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Sjedište SSOOiO TK bilo je na adresi: ulica Ivana Ribara br.17. u Tuzli odnosno u prostorijama Javne ustanove Osnovna škola “Novi Grad” Tuzla. Rješenjm Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, broj: 06-05-2049/99 od 25.05.1999. godine, SSOOiO TK je stekao svojstvo pravnog lica. Prema Statutu SSOOiO TK ima organe: Skupštinu, Kantonalni odbor, Statutarnu komisiju i Kontolrni (Nadzorni) odbor. Sekretarijat Kantonalnog odbora kao operativni i izvršni organ Kantonalnog odbora SSOOiO TK ukinut je donošenjem novog Statuta SSOOiO TK 2008. godine.