Zbrinjavanje radnika za čijim radom je prestala potreba za školsku 2017/2018. Godinu.

Komisija je radila u period od u 7.jula do 14.jula 2017. godine.

Za ovu školsku godinu bilo je ukupno 137 zaposlenika koji su bili tehnološki višak odnosno 37,81 normi, što je 19% više u odnosu na prošlu školsku godinu.Svi radnici su uspješno zbrinuti. Po predmetima, najveći broj tehnološkoga viška dolazi iz predmeta historija-geografija -110 časova odnosno 20 zaposlenika, zatim slijede bilogija-hemija 93 časa odnosno 16 zaposlenika,bosanski,hrvatski,srpski jezik i književnost sa 76 časova odnosno 10 zaposlenika, tehnički odgoj –informatika 54 časa odnosno 9 zaposlenika, tjelesni i zdravstveni odgoj 10 zaposlenika odnosno 31 čas, matematika-fizika 29 časova odnosno 5 zaposlenika,njemački jezik 20 časova odnosno 8 zaposlenika,likovna kultura 17 časova odnosno 11 zaposlenika, islamska vjeronauka 17 časova odnosno 9 zaposlenika, muzička kultura 16 časova odnosno 9 zaposlenika, razredna nastava 7 zaposlenika, pedagog 7 zaposlenika(djelimičan tehnološki višak), bibliotekari 5 zaposlenika, administrativni zapslenici 3, domar-ložač 1, higijeničar ložač -1, defektolog -1.