Zaključak sa zajedničkog sastanka: Podaci o mogućem “prerastanju” ugovora o radu

Jedan od Zaključaka sa jučerasnjeg sastanka (03.07.2023.godine) na kome su bili prisutni direktori , premijer, predsjednik Skupštine TK i Sindikat, je  da se prilikom raspisivanja  konkursa na pozicijama gdje našim kolegama treba prerasti ugovor o radu na neodređeno vrijeme( u skladu sa zakonom) navedene pozicije se neće konkursom raspisivati na neodređeno radno vrijeme. Molimo sindikalne povjerenike da u saradnji sa direktorom škole, hitno dostavite podatke koji se traže u dopisu (u prilogu dopis broj: 02-158/23 od 04.07.2023.godine). Podatke dostaviti sa potpisom i pečatom sindikalnog povjerenika najkasnije do 10.07.2023.godine.