Održana redovna Skupština SSOOiO TK 2021

Dana 30.08. 2021.godine održana je redovna Skupština SSOOiO TK, koja je ujedno bila i izborna.

Nakon uvodnog dijela, obraćanja predsjednika SSOOiO TK Sumedina Kulovića, te predsjenika SSS BiH Selvedina Šatorovića, prešlo se na radni dio Skupštine.

U tom dijelu izabrana su Radna tijela Skupštine, te verifikovani mandati Kantonalnog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora SSOOiO TK. Usvojeni su i izvještaji o radu Kantonalnog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora, kao i Izvještaj o finansijskom poslovanju KO Za 2020.godinu, Plan prihoda i rashoda za 2021.godinu i Plan rada i aktivnosti SSOOiO TK za period 2021-2025.godinu. Razmatran je i usvojen prećišćeni tekst Statuta SSOOiO TK.

Skupština je jednoglasno izabrala za mandatni period, 2021.-2025 godinu,  SUMEDINA KULOVIĆA za predsjednika KO SSOOiO TK.

Tajnim glasanjem za dopredsjednike su izabrani  NEDIM DELIĆ I MENSUR GLAVIĆ. Skupština je svoj rad završila u 12:10.