Stav KO SSOOiO TK o početku školske 2020./2021.godine

Dana 14.08.2020.godine u prostorijama Sindikata održan je sastanak Radne grupe KO SSOOiO TK, koje je donijelo sljedeće zaključke. Odlučeno je da se ovi zaključci dostave Ministarstvu nauke i kulture TK.

ZAKLJUČCI KANTONALNOG ODBORA SSOOiO U VEZI SA POČETKA NASTAVE ŠKOLSKE
2020./2021.GODINE

Iz medijskih nastupa predstavnika MOiN TK i Vlade stiče se dojam da od početka školske
2020./2021. godine planira organizaciju redovne nastave koja bi bila prilagođena novonastalim uslovima uzrokovanim pandemijom virusa COVID-19.
U vezi sa navedenim, a u cilju zaštite zdravlja učenika i zaposlenika sve do sticanja svih uslova za realizaciju redovnog odgojno obrazovnog procesa u osnovnim školama, KO SSOOiO TK je usvojio određene zaključke koji se odnose na sljedeće:

Kantonalni odbor SSOiO TK predlaže MOiN TK da blagovremeno:

 • Odredi neophodne epidemiološke mjere za rad osnovnih škola u skladu sa preporukama, smjernicama i naredbama nadležnih organa.
 • Odredi pravni okvir za organizaciju rada odgojno obrazovnih ustanova u skladu sa novonastalom situacijom uzrokovanom virusom COVID-19.
 • Obezbijedi dovoljne količine higijenskih i zaštitnih sredstava i materijala nepohodnih za očuvanje zdravlja učenika i zaposlenika.
 • Izradi posebne operativne programe sa preporukama za organizaciju nastave (broj učenika u učionici, dužina trajanja časa, odgovarajuće pilagođavanje NPP-a trenutnoj situaciji, modele realizacije nastave i smjene)
 • Izradi i dostavi svim školama stručno upustvo kojim će se precizirati plan rada škole: direktora, nastavničkog vijeća, roditelja učenika, precizna uputstva za postupanje svakog zaposlenika i način obavještavanja nadležnih organa u slučajevima pojave simptoma bolesti i zaraze, kao i utvrđivanje mjera prema onima koji ne poštuju preporuke, smjernice, naredbe i upustva nadležnih organa.
 • Propiše protokol o pružanju usluga trećim licima (zaprimanje zahtjeva telefonom, e-mailom ili na dr. način) radi zaštite učenika i zaposlenika.
 • Izradi i dostavi svim školama sve obuhvatne mjere zaštite učenika i zaposlenika. U vezi s tim
  školama je potrebno dostaviti pecizne smjernice za postupanje: o nošenju maski, o održavanje fizičke distance, postupanju učenika i zaposlenika u dolasku i odlasku iz škole, održavanju higijene, kao i druga pitanja koja su značajna za ostvarivanje potpune i sigurne zdravstvene zaštite učenika i zaposlenika.
 • Sačini i školama dostavi program obuke zaposlenika putem održavanja seminara, kao i izradi i stavi na raspolaganje odgovarajući edukativni material (video materijali, plakate itd).
 • Obezbjedi neophodna sredstva za izvođenje online nastave.

Ukoliko Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i osnovne škole ne budu u mogućnosti ispuniti sve tražene i propisane higijensko-epidemiološke uslove kojima će se obezbijediti sigurna organizacija odgojno-obrazovni rada, KO SSOOiO TK predlaže da se razmotri mogućnost odlaganja početka nastave u školskoj 2020./2021. godine do ispunjenja neophodnih uslova.

Smatramo da dijelimo zajednički stav da nam je zdravlje učenika i zaposlenika prioritet.