Održana redovna sjednica Kantonalnog odbora SSOOiO TK

Na sjednici koja je održana dana 04.05.2019,godine pored usvajanja dnevnog reda, zapisnika sa
predhodne sjednice, te izvještaja o aktivnostima KO u proteklom periodu, predsjednik Sumedin
Kulović je upoznao članove sa radom Komisije za izradu Pravilnika o

tehnološkom višku. Kako je
naglasio Pravilnikom bi odklonile pojedine nedorečene stavke, kao i usklađenost sa Zakonom.
Članovi KO sa područja općine Gračanica i Živinice su podnijeli izvještaje sa održanih OSO. Donesene
su odluke o pomoći bolesnim članaovima našeg Sindikata. Usvojeni su akti koji će u buduće olakšati
rad radnih tijela Sindikata.